[vc_row][vc_column][vc_column_text]Boxtel Helpt is een initiatief van JCI Dommelland. Waar in deze privacy policy Boxtel Helpt staat, wordt ook Vereniging JCI Dommelland bedoeld.

Boxtel Helpt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
JCI Dommelland
Postbus 164
5280 AD Boxtel

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boxtel Helpt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boxtel Helpt verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel jouw hulpvraag te koppelen aan een helpende hand, of jouw helpende hand te koppelen aan een hulpvraag. De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is dan ook dat het  noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boxtel Helptbewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen de persoonsgegevens na maximaal een jaar verwijderen. Indien deze dienst eerder stopgezet wordt, zullen de persoonsgegevens bij het beëindigen van de dienst verwijderd worden. Op jouw verzoek kunnen jouw persoonsgegevens op elk moment verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boxtel Helpt deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boxtel Helpt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Boxtel Helpt jouw persoonsgegevens aan andere derden. Om onze diensten succesvol aan te kunnen bieden werken wij samen met ContourdeTwern in Boxtel. In de gevallen waarin Boxtel Helpt vraag en aanbod niet kan koppelen of aanvullende hulp nodig heeft, kunnen jouw persoonsgegevens gedeeld worden met ContourdeTwern. Zowel Boxtel Helpt als ContourdeTwern kan jouw persoonsgegevens delen met de partij die hulp zoekt of aanbiedt, zodat een eventuele match tot stand kan komen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boxtel Helpt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boxtel Helpt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jcidommelland@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Boxtel Helpt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boxtel Helpt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via jcidommelland@gmail.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]