Algemene voorwaarden

Wij raden je aan om de algemene voorwaarden goed door te lezen en op te slaan, zodat deze altijd terug te vinden zijn.

 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden?
 • Het platform van Boxtel Helpt, een initiatief van JCI Dommelland, is bedoeld om (hulp)vraag en (hulp)aanbod van gebruikers bij elkaar te brengen en berichten uit te wisselen. Waar in deze algemene voorwaarden Boxtel Helpt staat, wordt ook Vereniging JCI Dommelland bedoeld.
 • Ten aanzien van de dienstverlening van Boxtel Helpt gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.
 • Steeds gelden de algemene voorwaarden van Boxtel Helpt naar de laatste versie die op haar website staat. Het kan zijn dat de algemene voorwaarden van Boxtel Helpt wijzigen. Ook die wijzigingen gelden dan tussen Boxtel Helpt en de gebruiker van het platform van Boxtel Helpt. Is de gebruiker het daar niet mee eens dan kan hij de (hulp)vraag en/of (hulp)aanbod intrekken zonder opzegtermijn.
 1. Overeenkomst tussen gebruikers van het platform van Boxtel Helpt
 • Boxtel Helpt helpt er met het platform aan mee dat gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Via het platform kan iemand die hulp zoekt iemand vinden die wil helpen en vice versa.
 • Boxtel Helpt probeert vraag en aanbod te matchen. Het is echter aan de gebruikers van het platform zelf om te bepalen of de hulp die wordt aangeboden en gevraagd bij elkaar passen. Boxtel Helpt mag hier niets over beslissen en heeft hier geen controle over.
 • Boxtel Helpt is uitdrukkelijk geen partij of onderdeel van een overeenkomst die gebruikers met elkaar sluiten over het bieden/geven of krijgen van hulp. Boxtel Helpt is ook niet betrokken bij de uitvoering van die overeenkomst.
 1. Rechten en verplichtingen van de gebruiker van het platform van Boxtel Helpt
 • De gebruiker houdt zich aan de afspraken die Boxtel Helpt in de onderhavige voorwaarden heeft vastgelegd.
 • Het is de gebruiker verboden om het platform van Boxtel Helpt anders te gebruiken dan waarvoor het is bedoeld.
 • De gebruiker gebruikt het platform en de dienst(en) van Boxtel Helpt voor eigen rekening en risico.
 • De gebruiker legt niet onredelijk veel of onevenredig meer beslag op de infrastructuur van het platform en/of belemmert het functioneren van het platform niet.
 • Bij het gebruiken van het platform en/of de diensten en bij het sturen van content doet de gebruiker niets dat in strijd is met de wet, de goede zeden en openbare orde.
 • De gebruiker maakt bij het gebruik van het platform en/of de diensten geen inbreuk op de rechten, de goede naam en belangen van Boxtel Helpt en/of andere organisaties of personen.
 • De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de content die hij op het platform achterlaat, juist, volledig, betrouwbaar en up to date is.
 1. Rechten en verplichtingen van Boxtel Helpt
 • Boxtel Helpt is alleen verplicht haar best te doen en is niet verplicht om een bepaald resultaat te bereiken.
 • Boxtel Helpt heeft het recht om bij het functioneren van het platform en het matchen van vraag en aanbod andere organisaties of personen in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Boxtel Helpt verzamelt tijdens het leveren van het platform en de diensten bepaalde informatie en gegevens (data). Boxtel Helpt slaat deze op in (data)bestanden. Deze (data)bestanden zijn eigendom van Boxtel Helpt, van haar aangesloten partners of van allebei. De gebruikers kunnen geen enkele aanspraak maken op deze (data)bestanden. Boxtel Helpt is voorts niet verplicht en kan niet worden gehouden tot herstel van deze (data)bestanden indien deze verloren zijn gegaan.
 • Als de gebruiker van het platform iets niet heeft gedaan wat hij volgens de algemene voorwaarden wel moest doen of andersom, heeft Boxtel Helpt het recht om de gebruiker van het platform en/of de dienst(en) te beperken en/of dit tijdelijk te stoppen. Dat geldt ook als de gebruiker zich niet houdt aan een overeenkomst die hij met een andere gebruiker heeft afgesloten. Boxtel Helpt hoeft in deze gevallen geen schade aan de gebruiker te vergoeden.
 • Boxtel Helpt heeft het recht om op elk moment en zonder opgaaf van reden(en) het platform en/of de toegang daartoe te sluiten. Boxtel Helpt hoeft hiervoor geen schade te vergoeden aan de gebruiker van het platform.
 • Boxtel Helpt kan niet garanderen dat de content van de gebruikers klopt en volledig, correct, accuraat en up to date is. Boxtel Helpt is niet aansprakelijk voor enige problemen met en/of fouten in de content van de gebruiker.

Artikel 5 Aansprakelijkheid inzake gratis diensten

 • Boxtel Helpt is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.
 • Boxtel Helpt is niet verantwoordelijk voor het resultaat van het gebruik van haar platform en/of diensten door de gebruiker en voor de gevolgen van een overeenkomst tussen de gebruikers van haar platform en/of diensten en sluit haar aansprakelijkheid daarvoor uit.
 • Als Boxtel Helpt desondanks toch aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Boxtel Helpt gesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
 • Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Boxtel Helpt jegens een gebruiker beperkt door een maximum van € 1.000,- en jegens derden beperkt tot € 500,-.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Boxtel Helpt niettegenstaande hetgeen bepaald in het eerste lid van dit artikel  aansprakelijk is voor de fouten van een door Boxtel Helpt ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van door Boxtel Helpt bij de uitvoering van het platform gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 • Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook van de aan Boxtel Helpt verbonden personen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens

 • Boxtel Helpt verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker. Dit doet Boxtel Helpt volgens de wetten en regels die hiervoor gelden en volgens haar privacyverklaring, die op haar website is gepubliceerd.

Mochten er vragen zijn over deze Algemene Voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via info@jcidommelland.nl